การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebookการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o9 Social Network Facebook


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o13 คู่มือหรือมาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน


การให้บริการ


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o14 คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
o17 E-Service
ไม่มีข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี


การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o32
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
   

 

 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล
o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
กลับสู่หน้าหลัก