ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือและประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ก.ย. 2563
3 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ส.ค. 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 ส.ค. 2563
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ก.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 มิ.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (สอบสัมภาษณ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 มิ.ย. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22