ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 พ.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางโทรัดที่ได้มาลงทะเบียนแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
13 พ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 พ.ย. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 ต.ค. 2563
5 การรับเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ต.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ต.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ก.ย. 2563
8 ประกาศรายชื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือและประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ก.ย. 2563
9 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 ส.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23